VŠEOBECNÉ SERVISNÉ PODMIENKY PRE SERVIS A ÚDRŽBU MOTOROVÝCH VOZIDIEL

(neoddeliteľná súčasť zákazkového listu/servisnej objednávky/zmluvy o dielo uzatváranej medzi zhotoviteľom/servisom a objednávateľom)

0. Úvodné ustanovenia

0.1 Zhotoviteľ/dodávateľ je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri príslušného registrového súdu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť ako nezávislý servis vozidiel, a to vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje vlastné podnikateľské riziko.

0.2 Všeobecné servisné podmienky (ďalej VSP) sa vzťahujú na všetky objednávky, ponuky, návrhy, individuálne zmluvy o dielo uzatvorené medzi dodávateľom ako zhotoviteľom a odberateľom/zákazníkom ako objednávateľom pri poskytovaní opravárenských služieb a údržby ohľadom motorových vozidiel a poskytovaní s tým súvisiacich služieb a dodávok náhradných dielov a materiálu.


0.3 Aktuálne VSP tvoria neoddeliteľnú súčasť každého zákazkového listu/každej individuálnej zmluvy o dielo uzatváranej medzi servisom ako zhotoviteľom a zákazníkom ako objednávateľom pri poskytovaní opravárenských služieb a údržby ohľadom motorových vozidiel. Ak VSP obsahujú ustanovenia odlišné od individuálnej zmluvy o dielo, majú ustanovenia individuálnej zmluvy o dielo prednosť pred VSP. Odlišné alebo dodatočné podmienky individuálnej zmluvy o dielo sú platné, ak boli dohodnuté písomne.

0.4 Objednávateľom/odberateľom so statusom spotrebiteľa – objednávateľom/spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá ako objednávateľ pri uzatváraní a plnení individuálnej zmluvy o dielo nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nekonala s cieľom vzťahujúcim sa k jej obchodom, podnikaniu alebo povolaniu. Na účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a predpisov, je odberateľom/objednávateľom/spotrebiteľom osoba, ktorá využíva opravárenské služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. V prípade, ak na strane odberateľa/objednávateľa vystupuje spotrebiteľ, použijú sa na posudzovanie minimálnych zákonných nárokov z vád okrem ustanovení zmluvy o dielo, VSP, záručných podmienok/záručného listu na prospech strany, ktorá je spotrebiteľom, vždy ustanovenia Občianskeho zákonníka § 631 a nasledujúce (spotrebiteľské zmluvy dielo).

  1. Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy o dielo je záväzok dodávateľa/zhotoviteľa na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v čase primeranom s prihliadnutím na individuálnu povahu diela, vykonať dielo v dohodnutom/nevyhnutnom rozsahu, záväzok odberateľa/objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu za podmienok a vo výške podľa zmluvy a VSP a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Súčasťou vykonania diela je aj dodanie náhradných dielov a materiálu zhotoviteľom, ak nie je v individuálnej zmluve o dielo dohodnuté inak.

1.2 Dielom sa rozumie najmä avšak nielen zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej pozáručnej opravy, garančnej prehliadky, alebo úprava určitej veci, všetko v súvislosti s údržbou a servisom motorových vozidiel, ich jednotlivých súčastí a príslušenstva. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.


1.3 Rozsah vykonania diela je stanovený najmä/avšak nielen v zákazkovom liste/servisnej objednávke – na tlačive zhotoviteľa. Rozsah diela sa môže priebežne meniť. V prípade, ak rozsah vykonania diela nie je/nemôže byť zo strany odberateľa/objednávateľa v súčinnosti s dodávateľom/zhotoviteľom pri servisnej objednávke definovaný úplne, alebo, ak sa v počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania servisných prác a spotreby náhradných dielov a materiálu nad rámec pôvodného odhadovaného rozsahu diela, považuje sa za rozsah a spôsob vykonania diela taký odborný postup dodávateľa/zhotoviteľa, ktorým bude dielo na základe výrobcom predpísaných postupov vykonané a ukončené v plnom rozsahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vždy až do jeho úplného ukončenia, ak zmluva o dielo nezanikne pred úplným vykonaním diela.

2. Vznik zmluvy o dielo

2.1 Dohoda odberateľ/objednávateľa a dodávateľa/zhotoviteľa o rozsahu vykonania diela – individuálna zmluva o dielo, vzniká na základe riadnej, kompletne vyplnenej písomnej servisnej objednávky/zákazkového listu – uzatvára sa na tlačive zhotoviteľa, ktoré podľa požiadaviek/pokynov/informácií objednávateľa vyplní poverený zamestnanec zhotoviteľa. Individuálna zmluva o dielo sa považuje za platne a účinne uzatvorenú/záväznú pre obe zmluvné strany dňom/momentom jej písomnej akceptácie/potvrdenia oprávneným zamestnancom zhotoviteľa.

2.2 Potvrdený zákazkový list/servisná objednávka/zmluva o dielo musí obsahovať jasnú, určitú a zrozumiteľnú špecifikáciu požiadaviek na opravu, úpravu a/alebo údržbu motorového vozidla tak, ako tieto opisuje odberateľ/objednávateľ. Dodávateľa/zhotoviteľ je oprávnený pri spracovaní objednávky alebo kedykoľvek pred jej potvrdením vykonať obhliadku a/alebo diagnostiku motorového vozidla, na ktorom sa má dielo vykonať.

2.3 Zmluvné strany v súvislosti s predkladaním objednávok, ponúk, návrhov a uzatváraním individuálnych zmlúv o dielo berú na vedomie, že kto je pri prevádzkovaní podniku zhotoviteľa alebo objednávateľa poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Ak takáto osoba svojím konaním prekročí rozsah poverenia, toto konanie zaväzuje dodávateľa/zhotoviteľa alebo odberateľa/objednávateľa len vtedy, ak druhá zmluvná strana o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť.

2.4 Ak sa nepreukáže a z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za niekoho iného, platí, že koná vo vlastnom mene. Ak zástupca odberateľa/objednávateľa, ktorý nie je štatutárnym orgánom odberateľa/objednávateľa, pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za objednávateľa/splnomocniteľa, alebo ak koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu od doručenia výzvy dodávateľa/zhotoviteľa na vyjadrenie písomne schváli. Ak objednávateľ/splnomocniteľ písomne neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže zhotoviteľ od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním.

3. Cena za vykonanie diela

3.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou strán v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami. Základom pre určenie výšky celkovej ceny diela pre každý prípad individuálnej zmluvy o dielo je cenník – katalóg pracovných pozícií a cenník náhradných dielov dodávateľa/zhotoviteľa, aktuálny ku dňu uzatvorenia individuálnej zmluvy o dielo. Zmeny cenníka dodávateľom/zhotoviteľom sú vyhradené.
Základný katalóg pracovných pozícií a ceny náhradných dielov sú odberateľovi/objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie, resp. cena pracovných pozícií a cena náhradných dielov je/bude zahrnutá ako odhad ceny diela resp. predpokladaný neúplný rozpočet ceny diela priamo do zákazkového listu/servisnej objednávky/zmluvy o dielo.

3.2 Objednávateľ objednáva vykonanie diela s vedomím, že celková cena diela je/bude cena určená podľa skutočného rozsahu výkonov zhotoviteľa a dodaných/spotrebovaných náhradných dielov a materiálu a ich cenníkových cien. Objednávateľ súhlasí s uvedeným stanovením ceny diela. Cena diela, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť, je/bude uvedená v daňovom doklade zhotoviteľa, vystavenom po úplnom vykonaní diela, prípadne po ukončení prác zhotoviteľa v dôsledku predčasného zániku zmluvy o dielo. Súčasťou daňového dokladu je podrobné vyúčtovanie ceny služieb/práce a ceny dodaných/spotrebovaných náhradných dielov a materiálu v rozsahu skutočne vykonaného diela/časti diela.

3.3 Súčasťou vykonania diela je aj dodanie náhradných dielov a materiálu zhotoviteľom, ak nie je v individuálnej zmluve o dielo dohodnuté inak. Ohľadne týchto, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho. Kúpna cena týchto vecí podľa aktuálneho cenníka je zahrnutá v cene za vykonanie diela. Objednávateľ nie je povinný dodať zhotoviteľovi veci potrebné na vykonanie diela.

3.4 Objednávateľ je v odôvodnených prípadoch, najmä ak odhadovaná cena diela prevyšuje 500,00 EUR plus DPH, povinný pred začatím vykonávania diela zaplatiť zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom zálohu/preddavok na cenu diela, v lehote a vo výške uvedenej v zákazkovom liste/v servisnej objednávke alebo vo vystavenom daňovom doklade zhotoviteľa. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou zálohy/preddavku na cenu diela, predlžuje sa o dobu omeškania primeraná lehota na vykonanie diela. Omeškanie objednávateľa so zaplatením zálohy/preddavku na cenu diela sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie zmluvy o dielo podstatným spôsobom. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením preddavku na cenu diela o viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti, stráca zmluva o dielo účinnosť posledným dňom tejto lehoty, bez potreby realizácie ďalších právnych úkonov (rozväzovacia podmienka zániku účinnosti zmluvy o dielo).

3.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu diela/časti diela v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej v daňovom doklade, bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Cena diela je splatná po ukončení diela, pred odovzdaním diela resp. vozidla objednávateľovi. Objednávateľ je povinný preukázať zaplatenie ceny diela zhotoviteľovi najneskôr v deň/moment odovzdania a prevzatia diela resp. motorového vozidla objednávateľom. Omeškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny diela alebo jej časti sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie zmluvy o dielo podstatným spôsobom. Zhotoviteľ nie je povinný poskytnúť objednávateľovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu diela alebo jej zostávajúcu časť.


3.6 Ak sa objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania s úhradou zálohy/preddavku na cenu diela alebo ceny diela alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta uvedená v tomto bode nie je úrokom z omeškania. Na povinnosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv skutočnosť, že v dôsledku porušenia povinností objednávateľom došlo neskôr k zániku zmluvy o dielo. Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úrok z omeškania, nároku na zmluvnú pokutu aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky. Uvedené neplatí, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ.

3.7 Ak je v súlade s bodom 3.1 VSP už v zákazkovom liste/v servisnej objednávke/zmluve o dielo zachytený odhad ceny diela resp. predpokladaný neúplný rozpočet ceny diela, berie objednávateľ na vedomie a akceptuje, že vzhľadom na individuálnu povahu každého vykonávaného diela zhotoviteľ nemôže zaručiť a nezaručuje objednávateľovi úplnosť a teda záväznosť predloženého odhadu resp. rozpočtu. Na základe uvedeného sa zhotoviteľ môže domáhať zvýšenia ceny diela o skutočné náklady na prácu, náhradné diely a materiál podľa cenníka, ak sa počas/pri vykonávaní diela objaví reálna potreba činností nezahrnutých do odhadu resp. rozpočtu (takých, aby odborným postupom zhotoviteľa bolo dielo na základe výrobcom predpísaných postupov ukončené v plnom rozsahu), pokiaľ tieto 4 činnosti neboli a nemohli byť predvídateľné v čase uzavretia zmluvy o dielo. Objednávateľ uvedené podpisom servisnej objednávky/zmluvy o dielo berie na vedomie a bez výhrad akceptuje.

3.8 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi potrebu zvýšenia ceny diela o sumu, ak táto presahuje 10% predpokladanej ceny diela definovanej na základe odhadu resp. predbežného neúplného rozpočtu. Objednávateľ je oprávnený v lehote do 7 kalendárnych dní od oznámenia potreby navýšenia ceny písomne odstúpiť od zmluvy o dielo, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje viac ako 10% predpokladanej ceny určenej na základe odhadu resp. predbežného rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi tú časť ceny diela (vykonanú prácu a vzniknuté náklady) zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela. V prípade, ak objednávateľ v lehote do 7 kalendárnych dní od prevzatia oznámenia o potrebe navýšenia ceny písomne od zmluvy o dielo neodstúpi, má sa za to, že s navýšením ceny diela súhlasí. Lehota na vykonanie diela počas tu stanovenej lehoty na vyjadrenie objednávateľa k potrebe navýšenia ceny neplynie.

3.9 Zádržné právo. Zhotoviteľ je oprávnený na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči objednávateľovi, týkajúcej sa vzájomných právnych vzťahov objednávateľa a zhotoviteľa, zadržať motorové vozidlo, ktoré je inak povinný po vykonaní diela vydať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť objednávateľa o zadržaní motorového vozidla a jeho dôvodoch. Ohľadne opatrovania zadržaného motorového vozidla a úhrady nákladov s tým spojených má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov. Nebezpečenstvo škody na zadržanom motorovom vozidle znáša objednávateľ. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky objednávateľom zhotoviteľovi.

4. Miesto a lehota na vykonanie diela

4.1 Miestom vykonávania diela je sídlo/miesto podnikania/prevádzkareň dodávateľa/zhotoviteľa. Uvedené miesto je súčasne miestom odovzdania vykonaného diela objednávateľovi/miestom jeho prevzatia objednávateľom/odberateľom.

4.2 Za odovzdanie a prevzatie motorového vozidla na vykonanie diela sa považuje podpísanie servisnej objednávky/zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami, ak nie je písomne dohodnuté inak. Motorové vozidlo je povinný pristaviť do sídla/miesta podnikania/prevádzkarne zhotoviteľa na vlastné náklady objednávateľ, prípadne uvedené na náklady objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný pristaviť motorové vozidlo, na ktorom má byť vykonané dielo, čisté. Nadmerne znečistené vozidlo, ktoré by mohlo neúmerne znečistiť servisné priestory zhotoviteľa alebo brániť riadnemu vykonaniu diela, je zhotoviteľ oprávnený na náklady objednávateľa vyčistiť. Objednávateľ je povinný pristaviť motorové vozidlo bez akýchkoľvek hnuteľných vecí nachádzajúcich sa vo vozidle. Náklady spojené s odovzdaním motorového vozidla po vykonaní diela objednávateľovi v dohodnutom mieste znáša zhotoviteľ.

4.3 Predbežná lehota na vykonanie diela môže byť uvedená v zákazkovom liste/v servisnej objednávke/zmluve o dielo. Predbežná lehota na vykonanie diela nie je pre zhotoviteľa lehotou záväznou. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný vykonať dielo vždy v čase primeranom s prihliadnutím na individuálnu povahu diela, a to aj v prípade, ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba činností, ktoré neboli a nemohli byť predvídateľné v čase uzavretia zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je oprávnený vždy vykonať dielo aj pred uplynutím predbežnej lehoty na vykonanie diela, pričom objednávateľ je povinný takto vykonané dielo prevziať.

4.4 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi presný čas plnenia – presný termín vykonania diela v lehote najmenej 3 kalendárne dni vopred. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením preddavku na cenu diela alebo so zaplatením dohodnutej ceny diela. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať, nie je oprávnený vykonané dielo odmietnuť.

5. Spôsob vykonania diela

5.1 Zhotoviteľ vykonáva dielo s využitím riadnej a náležitej odbornej starostlivosti, po odbornom posúdení predmetu diela, výrobcom predpísaným spôsobom, s využitím predpísaných technologických postupov, detailov, technických inštrukcií, podľa poskytnutých servisných dokumentov vzhľadom k danému motorovému vozidlu, v autorizovaných servisných priestoroch, prostredníctvom odborne vyškolených zamestnancov, s využitím špeciálneho náradia, meracích, programovacích a testovacích prístrojov, dielenského zariadenia, technických informačných systémov, s použitím originálnych náhradných dielov alebo dielov vyhovujúcej akosti.
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený na vlastné náklady poveriť vykonaním diela iný autorizovaný servis motorových vozidiel v Slovenskej republike. Pri vykonávaní diela iným autorizovaným servisom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

5.3 S prihliadnutím na vyššie uvedené postupuje zhotoviteľ pri vykonávaní diela samostatne, nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa. Pred začatím zhotovenia diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať s motorovým vozidlom, na ktorom sa má dielo vykonávať, a súčasne po ukončení zhotovenia diela, skúšobnú jazdu v primeranom rozsahu.

5.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v čase primeranom s prihliadnutím na individuálnu povahu diela. Všetky veci, náhradné diely a materiál, ktoré sú potrebné na vykonanie diela, je povinný obstarať a obstaráva zhotoviteľ. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetky náhradné diely, prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri vykonaní diela použil, sú bez právnych vád, a že zhotoviteľ je ich neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri vykonávaní diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Ak náhradné diely alebo materiál dodá objednávateľ, zhotoviteľ po odbornom posúdení vopred upozorní objednávateľa na nevhodnosť vecí dodaných objednávateľom a s tým spojené dôsledky. Ak napriek uvedenému objednávateľ trvá na použití ním dodaných dielov a materiálu a uvedené písomne potvrdí zhotoviteľovi, preberá objednávateľ zodpovednosť za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí dodaných objednávateľom, a súčasne zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú/vzniknutú v uvedenej súvislosti.

5.5 Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa motorového vozidla, na ktorom sa má vykonať oprava alebo úprava, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v lehote 7 kalendárnych dní od predloženia návrhu na zmenu diela nedohodnú písomne na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy písomne odstúpiť.


5.6 Zhotoviteľ nie je povinný ani v prípade výslovnej písomnej žiadosti objednávateľa prizvať objednávateľa na vykonanie priebežnej kontroly vykonávania diela, z dôvodu, že uvedené nepripúšťajú prevádzkové a bezpečnostné možnosti zhotoviteľa.

6. Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

6.1 Motorové vozidlo, na ktorom sa v súlade so zmluvou o dielo vykonáva oprava, úprava alebo údržba, je a ostáva počas účinnosti zmluvy o dielo vlastníctvom objednávateľa resp. príslušnej osoby.

6.2 Na zhotoviteľa neprechádza počas obdobia vykonávania diela nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle, ktoré je predmetom údržby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k motorovému vozidlu. Zhotoviteľ rovnako nezodpovedá objednávateľovi za veci nachádzajúce sa v motorovom vozidle, ktoré nie sú súčasťou alebo príslušenstvom vozidla, na ktorom sa má vykonať dielo. Škoda, ktorá prípadne bez zavinenia zhotoviteľa vznikne/vznikla na motorovom vozidle počas vykonávania diela, nemá vplyv na povinnosť objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu diela.

6.3 Vlastnícke právo k zhotoviteľom použitým a dodaným náhradným dielom a materiálu prechádza na objednávateľa zaplatením dohodnutej ceny diela v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva). Úhradou ceny diela sa rozumie prevzatie dohodnutej ceny diela v plnej výške v hotovosti alebo pripísanie dohodnutej ceny diela v plnej výške na účet zhotoviteľa.

 7. Ukončenie a odovzdanie diela

7.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Následne zhotoviteľ odovzdá motorové vozidlo objednávateľovi v sídle/mieste podnikania/prevádzkarni zhotoviteľa, a súčasne umožnení objednávateľovi s vozidlom nakladať. Vykonané dielo sa považuje za riadne vykonané a motorové vozidlo za odovzdané aj vtedy, keď sa objednávateľovi umožnilo nakladať s ukončeným dielom a objednávateľ, ktorý mal povinnosť prevziať dielo, z dôvodov, ktoré neboli na strane zhotoviteľa, toto neprevzal (bez ohľadu na existenciu podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla).

7.2 Ak sa má podľa požiadavky objednávateľa uvedenej servisnej objednávke/zmluve o dielo riadne vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, považuje sa vykonanie diela za dokončené vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonali. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa včas pozvať. Neúčasť objednávateľa na skúškach, na ktorých vykonanie bol objednávateľ včas pozvaný, nebráni vykonaniu skúšok a následnému odovzdaniu diela. Výsledok skúšok sa zachytí v protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla podpísanom oboma zmluvnými 6 stranami. Ak objednávateľ nie je z dôvodov na jeho strane prítomný, podpíše protokol namiesto neho hodnoverná a nestranná osoba, ktorá sa na skúškach zúčastnila.

7.3 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. O odovzdaní a prevzatí vykonaného diela podpisujú zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla, ktorý môže byť súčasťou zákazkového listu/servisnej objednávky/zmluvy o dielo. V prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia vykonania diela považuje dátum podpísania protokolu/zákazkového listu. Povinnosť zhotoviteľa odovzdať vykonané dielo objednávateľovi je v prípade omeškania objednávateľa s prevzatím motorového vozidla tiež splnená tým, že po podpísaní protokolu za stranu zhotoviteľa umožní objednávateľovi s motorovým vozidlom v mieste plnenia nakladať.

7.4 Omeškanie objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím vykonaného diela v dohodnutom mieste plnenia (objednávateľ neprevezme motorové vozidlo v presnom termíne vykonaného diela), je povinný zaplatiť zhotoviteľovi všetky skutočné primerané náklady spojené so skladovaním a údržbou vozidla, podľa cenníka dodávateľa/zhotoviteľa aktuálneho ku dňu opravy. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Poplatok spojený so skladovaním a údržbou vozidla uvedený v tomto bode nie je úrokom z omeškania. Na povinnosť objednávateľa zaplatiť tento poplatok nemá vplyv skutočnosť, že v dôsledku porušenia povinností objednávateľom došlo neskôr k zániku zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomnou formou (email, sms) upozorniť objednávateľa na omeškanie spolu s určením primeranej lehoty (nie viac ako 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy) na dodatočné splnenie povinnosti prevziať vykonané dielo.
7.5 Na základe výslovnej žiadosti objednávateľa uvedenej v zákazkovom liste/v servisnej objednávke/zmluve o dielo zhotoviteľ vydá demontované súčasti/náhradné diely objednávateľovi. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade neskôr prednesenej žiadosti objednávateľa, zhotoviteľ nemusí byť z rôznych dôvodov schopný a teda nebude povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť.

8. Zodpovednosť za vady

8.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonané dielo v okamihu jeho odovzdania objednávateľovi, a ktoré boli spôsobené zavineným porušením zmluvných povinností zhotoviteľa. Povinnosti zhotoviteľa a práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť v rozsahu poskytnutej záruky týmto nie sú dotknuté.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť samotnej veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodná povaha vecí prevzatých od objednávateľa alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak bol objednávateľ zhotoviteľom na vadnosť vecí alebo nevhodnosť pokynov upozornený.

8.3 Objednávateľ je povinný pri prevzatí vykonaného diela od zhotoviteľa, v prítomnosti zhotoviteľa, dôkladne prezrieť dielo, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak preukáže, že vykonané dielo malo tieto vady v čase jeho prevzatia objednávateľom.

8.4 Súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela písomne zhotoviteľovi (I) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, (II) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, (III) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do skončenia záručnej doby, ak sa na vykonané dielo vzťahuje/bola písomne poskytnutá záruka.

9. Záruka za akosť

9.1 Zárukou za akosť diela preberá zhotoviteľ záväzok, že vykonané dielo bude počas poskytnutej záruky spôsobilé na užívanie na obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti, ak nie je v týchto podmienkach ďalej stanovené inak. Podmienky, rozsah a systém poskytovanej záruky sú uvedené v zmluve o dielo, VSP, právnych predpisoch.

9.2 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené na riadne a včas vykonanom diele/ na motorovom vozidle vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok, alebo boli spôsobené v príčinnej súvislosti s porušením povinností objednávateľa.

9.3 Záručná doba. Práva objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady vykonaného diela, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak nie je v zmluve o dielo ďalej uvedené inak, zhotoviteľ rešpektuje/poskytuje záruku na vykonané dielo a jeho jednotlivé súčasti v rozsahu a v trvaní uvedenom v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Objednávateľovi so statusom spotrebiteľa sa záruka na vykonané dielo poskytuje v dĺžke minimálnej záručnej doby garantovanej Občianskym zákonníkom a vykonávacím predpisom.

9.4 Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím vykonaného diela objednávateľom, inak odo dňa, keď mal objednávateľ povinnosť prevziať vykonané dielo, ale z dôvodov, ktoré neboli na strane zhotoviteľa, tak v dôsledku vlastného omeškania neurobil.

9.5 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť vykonaného diela výlučne a len v prípade, ak bude dielo používané v súlade s týmito kumulatívne splnenými podmienkami: ▪ dielo bude používané v súlade s jeho technickým určením, spôsobom obvyklým pre jeho užívanie, s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s návodom na obsluhu, technickými normami, ▪ na diele nebudú poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na jeho identifikáciu alebo údaje uvedené v záručnom liste/servisnej knižke, ▪ dielo nebude zo strany objednávateľa alebo tretích osôb výrobcom nepovoleným spôsobom menené, zhodnocované alebo upravované, bez odbornej súčinnosti so zhotoviteľom alebo ním poverenou osobou, ▪ do diela nebudú počas záručnej doby zabudované iné ako originálne náhradné diely alebo diely zodpovedajúcej akosti, ▪ predpísaný servis motorového vozidla bude vykonávaný výlučne výrobcom predpísaným spôsobom, pričom objednávateľ je povinný pri každej návšteve servisu počas záruky uschovávať a predkladať kompletnú záručnú servisnú dokumentáciu o každom zásahu, oprave a údržbe vykonanej na vozidle, ▪ bude realizovaná pravidelná prehliadka motorového vozidla výrobcom poverenou osobou, predpísaná výrobcom alebo podľa servisného indikátora, alebo po najazdení príslušného počtu kilometrov alebo obdobia uvedeného v servisnej knižke, a budú dodržiavané podmienky pre použite, údržbu a ošetrovanie motorového vozidla, ▪ dielo nebude poškodené v dôsledku havárie alebo v dôsledku úmyselného/nedbanlivostného konania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby, ▪ dielo nebude vystavené prostrediu, pre ktoré nebolo navrhnuté (priestory pod vodnou hladinou, nevhodné horské cesty, arktické a antarktické oblasti, púšte a pod.), a nebude vystavené nedovolenému zaťaženiu/preťaženiu.

9.6 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 9.5 zaniká záruka za akosť diela aj pred uplynutím záručnej doby. V uvedených prípadoch zhotoviteľ za vady vykonaného diela alebo jeho časti nezodpovedá.

9.7 Záruka za akosť diela alebo jeho jednotlivých častí sa nevzťahuje na nasledujúce prípady, resp. je obmedzená nasledujúcim spôsobom (diely a náplne podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, ktoré sa vymieňajú na náklady objednávateľa v dôsledku pravidelnej prehliadky a olejového servisu): ▪ náplne – oleje, chladiaca zmes, brzdová kvapalina, náplň klimatizácie, ktoré vyžadujú pravidelné kontroly a olejové servisy, ▪ diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu v dôsledku ich užívania – objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky z poskytnutej záruky za akosť (nie za opotrebenie) výlučne v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v záručných podmienkach, ktoré prevzal súčasne s motorovým vozidlom.

9.8 Objednávateľ je povinný znášať nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručného servisu vykonaného diela. Objednávateľ nemá právny nárok na bezplatné vypožičanie náhradného motorového vozidla počas vykonávania záručných opráv. Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi náklady na nájom vozidla, taxi, ubytovanie a ostatné vedľajšie náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytnutá záruka za akosť diela sa na uvedené náklady nevzťahuje.


9.9 Uplatnenie nárokov z vád. Objednávateľ je povinný prezrieť vykonané dielo najneskôr v čase jeho prevzatia od zhotoviteľa. Ak objednávateľ vykonané dielo neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrelo v čase jeho preberania od zhotoviteľa, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady malo vykonané dielo už v čase jeho prevzatia od zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vykonané dielo prezrieť, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. 9.10 Miesto uplatnenia nárokov. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne u zhotoviteľa, u ktorého bolo dielo vykonané, ak zákony upravujúce práva spotrebiteľov neurčujú inak. Ak je súčasťou vykonania diela aj dodanie nového náhradného dielu zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený reklamovať vadu náhradného dielu a žiadať jeho opravu

9.10 Objednávateľ je povinný zistené vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, bezodkladne písomne oznámiť zhotoviteľovi, inak zhotoviteľ nezodpovedá za zhoršenie alebo nové vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zistených vád v dobe od ich zistenia až po ich oznámenie zhotoviteľovi. V prípade zistenia vady v záručnej dobe je objednávateľ povinný motorové vozidlo bez zbytočného odkladu dopraviť k zhotoviteľovi.


9.11 Nároky z vád vykonaného diela. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu zhotoviteľa. V prípade spotrebiteľskej zmluvy o dielo je objednávateľ/spotrebiteľ oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nároky z vád vykonaného diela podľa § 631 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.

9.12 V prípade inej ako spotrebiteľskej zmluvy o dielo (objednávateľ nemá postavenie spotrebiteľa, zmluva o dielo sa riadi Obchodným zákonníkom) je objednávateľ oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nasledujúce nároky z vád vykonaného diela: (I) nárok na odstránenie vád diela opravou, ak sú vady odstrániteľné/opraviteľné alebo (II) požadovať primeranú zľavu z ceny diela, ak sú vady neodstrániteľné/neopraviteľné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola vykonaním diela s vadami porušená iná ako spotrebiteľská zmluva o dielo podstatným alebo nepodstatným spôsobom, ako aj bez ohľadu na to, či sa jedná o vady, ktoré bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu motorového vozidla. Ustanovenia § 430 posledná veta, § 436 odsek 1 písmeno a) a písmeno d) a odsek 2 a § 437 Obchodného zákonníka sa neaplikujú. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z ceny diela, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti, na ktorý sa zľava vzťahuje. Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád vykonaného diela, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.

9.13 Podmienkou posúdenia a vybavenia reklamácie vád diela, ktorého súčasťou bolo aj dodanie náhradného dielu, je bezpodmienečne absencia akejkoľvek manipulácie/montáže/demontáže/zmien na náhradnom diele/s náhradným dielom od momentu zistenia vady objednávateľom/treťou osobou až do momentu riadneho uplatnenia reklamácie, a to vrátane predloženia náhradného dielu zhotoviteľovi v jeho prirodzenom prostredí. Objednávateľ berie na vedomie, že nedodržanie základných podmienok uplatnenia reklamácie diela v časti náhradného dielu objektívne znemožňuje zhotoviteľovi posúdenie a vybavenie reklamácie. Objednávateľ sa zaväzuje o týchto podmienkach informovať aj tretie osoby. Pri nedodržaní tu opísaných podmienok bude reklamácia zhotoviteľom zamietnutá.

9.14 Zhotoviteľ vybavuje reklamácie objednávateľa spôsobom a v lehotách stanovených Reklamačným poriadkom. Reklamácie objednávateľa spotrebiteľa sú súčasne vybavované v lehotách a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10. Odstúpenie od zmluvy a jej zánik

10.1 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, ak je na druhú zmluvnú stranu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na reštrukturalizáciu, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bolo rozhodnuté o vstupe do likvidácie či druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

10.2 Až do zhotovenia diela môže objednávateľ spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. V uvedenom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, zhoršenie alebo nové vady diela, ktoré vzniknú v príčinnej súvislosti/v dôsledku toho, že zhotoviteľ z dôvodu zániku zmluvy o dielo toto neukončil.

10.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, ak objednávateľ včas a riadne nesplní povinnosť zaplatiť preddavok na cenu diela (bod 3.4), alebo ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením dohodnutej ceny diela alebo jej časti (bod 3.5) alebo ak objednávateľ nesplní povinnosť prevziať vykonané dielo ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zhotoviteľom (bod 7.4) a v ostatných prípadoch uvedených vo VSP, prípadne, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší inú zákonnú či zmluvnú povinnosť. Zhotoviteľ nie je povinný vopred upozorniť objednávateľa na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo aj v prípade, ak vykonanie diela nie je objektívne možné z dôvodu realizácie opatrení orgánov verejnej správy alebo iných štátnych orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa (nemožnosť plnenia). Zhotoviteľ, ktorý z dôvodu uvedeného v tomto bode odstúpi od zmluvy, je povinný v lehote do 7 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia objednávateľovi vrátiť v plnom rozsahu uhradený preddavok na cenu diela/alebo prijatú cenu diela.

10.5 Odstúpením od zmluvy o dielo sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, podpísané oprávnenou osobou, a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Doručenie odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, ako aj ostatná písomná komunikácia zmluvných strán, sa uskutočňujú vo forme a spôsobom uvedeným v týchto VSP.

11. Vyhlásenia objednávateľa a zhotoviteľa

11.1 Objednávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ustanoveniami zmluvy o dielo vrátane VSP, pričom tieto sú pre neho formulované zrozumiteľne. Objednávateľ potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa najmä s VSP a zhotoviteľ mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť. Objednávateľ potvrdzuje, že zmluva o dielo ani VSP neobsahujú neprijateľné podmienky/ ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech objednávateľa, ani neukladajú objednávateľovi povinnosti bez právneho dôvodu.

11.2 Objednávateľ potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní so zhotoviteľom nebolo podstatným spôsobom narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany zhotoviteľa neboli aplikované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť objednávateľa urobiť kvalifikované rozhodnutie, a to najmä obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo iný neprimeraný vplyv, a že zhotoviteľ v plnom rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní servisných služieb.

11.3 Objednávateľ potvrdzuje, že zhotoviteľ voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi, správanie zhotoviteľa a jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky, nemalo by privodiť žiadnu ujmu objednávateľovi, objednávateľ nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu.

11.4 Objednávateľ potvrdzuje, že rozhodnutie o transakcii – zmluve o dielo bolo prijaté na základe úplného dostatku informácií, rozhodnutie je jeho slobodným a kvalifikovaným rozhodnutím, že sloboda výberu nebola žiadnym spôsobom zo strany zhotoviteľa negatívnym spôsobom ovplyvnená/ obmedzená.

11.5 Zhotoviteľ nie je povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia diela na účel stanovený/predpokladaný objednávateľom. Objednávateľ potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol zhotoviteľom v plnom rozsahu, jasne, jednoznačne, presne a pravdivo informovaný o celej transakcii, o vlastnostiach, parametroch, náležitostiach vykonávaného diela, jeho povahe, hlavných znakoch, tieto mu v plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú, o spôsobe použitia, montáže a údržby diela, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, ďalej o tom, ako a za akých podmienok dielo objednáva, o podmienkach stanovenia výšky ceny diela, spôsobe jej zaplatenia, o uplatnení všetkých práv objednávateľa zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k dielu, o potrebe garančného servisu, používaní náhradných dielov. Zmluvné strany si nezamlčali ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje ohľadom skutočností uvedených v tomto bode.

11.6 Objednávateľ/spotrebiteľ potvrdzuje, že ho zhotoviteľ oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, vykonávanie záručných opráv, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

11.7 Zmluvné strany sú subjektmi riadne založenými, platne existujúcimi a organizovanými podľa zákonov Slovenskej republiky. Zmluvné strany majú spôsobilosť uzatvoriť zmluvu o dielo a vykonávať všetky svoje povinnosti podľa zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú osoby s neobmedzeným oprávnením konať v mene zmluvných strán v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve o dielo. Zmluvné strany majú súčasne úplnú právomoc podpísať servisnú objednávku/zmluvu o dielo.

11.8 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo v súlade s ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky a potvrdzujú, že im zmluva ako celok ukladá právne záväzky, ktoré sú pre nich záväzné, a ktoré môžu byť voči nim vymáhané podľa ustanovení zmluvy o dielo. Výkon a plnenie zmluvy o dielo žiadnou zo zmluvných strán nespôsobí: ▪ porušenie akýchkoľvek ustanovení akéhokoľvek povolenia, autorizácie (poverenia), výnimky, súhlasu alebo rozhodnutia vydaného akýmikoľvek orgánmi, ktorým sú zmluvné strany podriadené, a nebude si vyžadovať podanie žiadnej žiadosti o povolenie alebo súhlas na tieto orgány, ani získanie takého povolenia alebo súhlasu, ▪ porušenie akéhokoľvek zmluvného alebo iného záväzku zmluvnej strany, alebo ustanovení akéhokoľvek zákona, rozhodnutia orgánu štátnej správy, súdneho rozhodnutia, alebo iného právneho aktu záväzného pre zmluvné strany, ▪ porušenie a ani nebude dôvodom na odstúpenie, neplatnosť, ani predčasné plnenie resp. vymáhanie akejkoľvek povinnosti, uznesenia, zmluvy alebo predpisov, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, ani žiadnej podmienky ani ustanovenia zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú zmluvné strany, ani iných dokumentov, alebo povinností, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

11.9 V súvislosti s podpísaním alebo plnením zmluvy o dielo nie je zo strany objednávateľa nevyhnutné obdržať, vykonať alebo realizovať žiaden ďalší súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo výnimku, podanie alebo registráciu na žiadnom orgáne verejnej moci v Slovenskej republike ani u inej osoby.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Na základe dohody zmluvných strán je právny úkon realizovaný v súvislosti so zmluvou o dielo platný, ak je urobený písomne, podpísaný konajúcou osobou a doručený prostredníctvom faxu alebo ako naskenovaný súbor prostredníctvom e-mailovej správy druhej zmluvnej strane. Táto písomná forma a súčasne dohodnutý spôsob doručovania na účely zmluvy o dielo v plnom rozsahu umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Za deň doručenia právneho úkonu sa považuje deň odoslania právneho úkonu prostredníctvom faxu alebo ako naskenovaný súbor prostredníctvom e-mailovej správy. Kontaktné údaje zmluvných strán sú záväzné, každá zmluvná strana zodpovedá za ich pravdivosť a aktuálnosť. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznamovať akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Odosielanie prostredníctvom poštovej zásielky nie je obmedzené.

12.2 V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy o dielo alebo VSP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

12.3 Právo oboch zmluvných strán uplatňovať nároky súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky nie je dotknuté. V prípade, ak je účastníkom právneho vzťahu na strane objednávateľa fyzická alebo právnická osoba s bydliskom/ sídlom mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany dohodli vecnú a miestnu príslušnosť súdov Slovenskej republiky podľa sídla zhotoviteľa.

12.4 Zmluva o dielo môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán výlučne písomne. Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

12.6 Zmluva o dielo a VSP sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

Aktuálne znenie VSP je účinné od 02.01.2021.